Połączenie szyfrowane
- SSL
 
 
 
System zgłoszeń
 
 

regulamin

 

Regulamin korzystania z usług na serwerach D2.pl:


1. Postanowienia ogólne

1.1Niniejszy regulamin ("Regulamin") uzupełnia warunki umowy zawartej pomiędzy: LH.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (61-512), ul. Pamiątkowa 2/56, wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503852, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 37.000zł w całoci wpłacony, zwanej dalej Administratorem, a korzystającym z usług na serwerze Administratora - Abonentem.
1.2Regulamin staje się wiążący w momencie złożenia podpisu przez Abonenta lub osoby przez niego upoważnionej na Umowie Abonenckiej lub w momencie rozpoczęcia korzystania z usług internetowych.
1.3O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje wszystkich Abonentów pocztą elektroniczną lub informacją załączaną do faktur za świadczone usługi. Regulamin staje się obowiązujący w 30 dni od daty wysłania wiadomości do Abonentów. Brak sprzeciwu w formie pisemnej w terminie 14 dniowym od daty wysłania oznacza akceptację nowego Regulaminu przez Abonenta. W przypadku sprzeciwu w formie pisemnej Umowa Abonencka zostaje rozwiązana z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu. Abonent w takim przypadku może negocjować indywidualne warunki umowy.
1.4Abonent zobowiązuje się do zapoznania z nowym Regulaminem, każdorazowo po otrzymaniu zawiadomienia o jego nowelizacji.
1.5Konto w niniejszym regulaminie oznacza zbiór wszystkich usług świadczonych przez Administratora na rzecz Abonenta.


2. Świadczenie usług przez Administratora

2.1Administrator świadczy usługi nieprzerwanie z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania serwera Administratora. Na przerwy techniczne składają się okresy związane z przerwami technicznymi tj. konserwacją, naprawami oraz testowaniem sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego.
2.2Administrator bez uprzedniego zawiadomienia nie ponosząc odpowiedzialności, może pogorszyć jakość świadczonych usług w celu przeprowadzenia prac technicznych.
2.3W momencie zawarcia umowy Administrator dostarczy Abonentowi wszystkie informacje niezbędne do uzyskania przez Abonenta dostępu do konta wykupionego na serwerze Administratora.
2.4Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane na stronach WWW przez Abonenta.
2.5Administrator może usunąć strony WWW w przypadku, gdy naruszają one powszechnie akceptowane normy obyczajowe, niosą treści propagujące przemoc, wzywające do antagonizmów na tle rasowym lub wyznaniowym, a także witryny propagujące treści uznane powszechnie za obelżywe oraz naruszające zasady netykiety lub powodują naruszenie prawa polskiego i międzynarodowego.


3. Korzystanie z usług Administratora

3.1Abonent zobowiązuje się do korzystania z usług Administratora w sposób zgodny z prawem polskim i międzynarodowymi umowami obowiązującymi w Polsce.
3.2Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór miejsca i bezpieczeństwo przechowania hasła zabezpieczającego konto Abonenta.
3.3Abonent, który ma hasło zabezpieczające przyjmuje do wiadomości, że każdy kto uzyskuje dostęp do jego hasła, może bez upoważnienia uzyskać dostęp do jego danych i informacji zgromadzonych na jego koncie.
3.4Osoby trzecie, nie będące klientami Administratora, są uprawnione do korzystania z usług świadczonych przez Administratora wyłącznie na odpowiedzialność Abonenta użyczającego swego konta. Abonent odpowiada za szkody powstałe na skutek korzystania z usług Administratora przez osoby trzecie, a wszystkie koszty dodatkowe wynikłe z korzystania z usług przez osoby trzecie obciążą Abonenta.
3.5Abonent nie będzie korzystał z usług Administratora w celu uzyskania dostępu do informacji, danych i haseł osób trzecich.
3.6Zwraca się uwagę, że hasło nie zabezpiecza w 100% tajności informacji na koncie. Administrator nie dostarcza żadnego systemu zabezpieczającego konto Abonenta i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia informacji na koncie klienta przez osoby trzecie.
3.7Korzystanie z serwera Administratora w sposób, który prowadzi do przerw w normalnym funkcjonowaniu serwera Administratora, stanowi nadużycie i spowoduje interwencję Administratora.
3.8Zależnie od rodzaju nadużycia, Abonent może otrzymać ostrzeżenie pocztą e-mail lub jego konto internetowe może zostać zablokowane do chwili wyjaśnienia przyczyny nadużycia. Stroną decydującą o określeniu rodzaju nadużycia jest Administrator. W przypadku, gdy Administrator uzna, że nadużycie nie było celowe, odblokuje konto Abonenta. Jeżeli jednak uzna, że było celowe, zastrzega sobie prawo zamknięcia konta. Zamknięcie konta jest równoznaczne z wygaśnięciem umowy pomiędzy Abonentem a Administratorem, bez prawa do odszkodowania ze strony Abonenta. Szkody powstałe w wyniku nadużycia pokrywa Abonent.
3.9Abonent jest zobligowany do informowania Administratora o znanych mu przypadkach nadużycia względem serwera.
3.10Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia świadczonych usług bez odszkodowania w przypadku, gdy Abonent w sposób oczywisty narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub nie naruszając Regulaminu swoimi działaniami powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu serwera Administratora.


4. Abonament

4.1Okres obrachunkowy rozpoczyna się w dniu założenia konta na serwerze Administratora.
4.2Abonament opłacany jest na okres ustalony przez Administratora.
4.3Nieopłacony abonament, to abonament, za który nie wpłynęła z góry należność za przyszły okres obrachunkowy.
4.4Abonent zobowiązany jest do terminowego płacenia abonamentu w terminie 14 dni od daty wysłania przez Administratora faktury pro-forma pocztą elektroniczną na adres podany przez Abonenta lub od daty wysłania faktury.
4.5Jeśli Abonent nie zapłaci abonamentu, jego konto internetowe zostaje zablokowane na okres 14 dni. Cała zawartość konta w tym okresie jest przechowywana na serwerze Administratora. Po upływie 14 dni od okresu obrachunkowego i nie opłaceniu abonamentu na kolejny okres, Administrator nie jest zobowiązany przechowywać zawartość konta Abonenta na swoim serwerze. Umowa zawarta pomiędzy Abonentem i Administratorem wygasa bez prawa do odszkodowania.
4.6W przypadku, gdy Abonent otrzyma fakturę lub fakturę korygującą zawierającą błędy w danych sprzedawcy lub nabywcy, zobowiązuje się bezzwłocznie wystawić notę korygującą. W przypadku, gdy błąd wystąpi w pozycjach określonych w 38 ust. 1 pkt. 5-12 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1995r. (Dz. U. Nr 154 póz. 797) Administrator bezzwłocznie wystawi fakturę korygującą.
4.7Abonent ma obowiązek informowania Administratora w formie pisemnej lub poprzez pocztę e-mail na adres biuro@d2.pl o wszelkich zmianach danych Abonenta podanych w formularzu umowy, a w szczególności adresu email.


5. Gwarancje i odpowiedzialność Administratora względem Abonenta

5.1Administrator gwarantuje, że usługi świadczone Abonentowi odpowiadać będą zapewnieniom zawartym w niniejszym Regulaminie. W przypadku roszczeń Abonenta dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, odpowiedzialność finansowa Administratora jest ograniczona do maksymalnej wysokości abonamentu.
5.2Administrator nie sprawuje kontroli nad treścią informacji przesyłanych poprzez serwer Administratora. W związku z tym, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść przesyłanych i przechowywanych informacji.
5.3Ryzyko i odpowiedzialność związana z korzystaniem z danych, informacji oraz oprogramowania pozyskiwanego z Intemetu, obciąża na zasadzie wyłączności Abonenta.
5.4Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niemożliwością świadczenia usług z przyczyn, na które Administrator nie ma wpływu, lub gdy dostęp do serwera Administratora został przez niego zablokowany w przypadkach opisanych w niniejszym regulaminie.
5.5 Dane osobiste Abonenta, w posiadanie których wszedł Administrator w następstwie posiadania umowy, są traktowane jako poufne i mogą być wykorzystane tylko do celów określonych w umowie. W przypadku bezprawnego ujawnienia danych Administrator ponosi odpowiedzialność na zasadach Kodeksu Cywilnego.


6. Postanowienia końcowe

6.1Ocena stosunków pomiędzy Administratorem a Abonentem podlega przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa o prawach autorskich i pochodnych.